Cele Zrównoważonego Rozwoju

W czerwcu 2012 r., w Rio de Janeiro, odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej rezultatów była decyzja państw członkowskich ONZ o inauguracji procesu na rzecz opracowania zestawu nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), mających stanowić kontynuację Celów Milenijnych. SDGs mają uwzględniać aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju, to jest eliminację ubóstwa, zapewnienie trwałości środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nowej agendy rozwojowej i stanowiących jej część siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowi pierwszy krok w dążeniu do osiągnięcia wymiernej poprawy sytuacji miliardów ludzi na całym świecie w ciągu następnych piętnastu lat.

Nowa agenda rozwojowa ma charakter uniwersalny i odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczywa na całej społeczności międzynarodowej: krajach rozwiniętych, krajach rozwijających się i organizacjach międzynarodowych, które je zrzeszają. Ważną rolę w realizacji założeń agendy 2030 ma również sektor prywatny oraz organizacje pozarządowe.

ELSA Day to jeden dzień dedykowany wybranemu zagadnieniu z zakresu praw człowieka przez wszystkie państwa, w których działa Stowarzyszenie. Ostatnia edycja, która odbyła się 30 listopada 2016 r. poświęcona była prawu migracyjnemu. Tego dnia w 17. miastach Sieci ELSA Poland odbyły się liczne wydarzenia: prelekcje, debaty, warsztaty, spotkania z konsulami, Prawnicze Akademie Filmowe, Żywe Biblioteki oraz akcje charytatywne. ELSA Day promuje tworzenie zjednoczonych, pokojowych i inkluzywnych społeczeństw, co stanowi realizację 16. Celu Zrównoważonego Rozwoju „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”. Więcej o projekcie na stronie internetowej www.elsa.org.pl/elsa-day.